۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
موقعیت شناسی

موقعیت شناسی

مرغ ماهی خوار در دهانه رودخانه منتظر بود. او ساعت ها بود که آرام، بدون حرکت و بدون عکس العملی آنجا ایستاده بود. ناگهان یک ماهی از آنجا گذشت و مرغ ماهی خوار با یک حرکت سریع به سمت آن حمله کرد و ماهی بزرگی شکار کرد.

مردم همیشه می پرسند: چگونه باید موقعیت ها را دریابند و چگونه مسیر خود به سمت هدف را بپیمایند. این کار به سادگی در انتظار ایستادن مرغ ماهی خوار در کنار آب است. مرغ ماهی خوار زمانی حرکت می کند که باید این کار را انجام دهد و زمانی که باید بی حرکت باشد بی حرکت است.


راز موفقیت مرغ ماهیخوار در نوعی هوشیاری خاموش است، در حالتی متفکرانه و آماده باش. سکون مرغ ماهی خوار مانند مرداب نیست او نمی خوابد یا در حال استراحت نیست. او در سکون است، اما آماده است. وقتی که سرنوشت فرصتی را که او در انتظارش است در اختیارش می گذارد، آن را شکار می کند. بدون تردید و بدون تأمل و دوباره به سکوت خود فرو می رود، بدون اینکه خود و اطرافیانش را آزار دهد. البته اگر موقعیت مناسب را در کنار آب پیدا نکند و به جهت آب توجه نکند و به اندازه کافی صبور نباشد، موفق نخواهد شد.

فعالیت های ما با دو عامل محدود می شوند: موقعیت شناسی و زمانبندی

اگر نتوانیم در زمان درست در مکان درست باشیم، احتمالاً نمی توانیم به آنچه که سرنوشت به ما تقدیم می کند دست یابیم.

می توان گفت تقریباً هر کاری موفقیت آمیز است، اگر در زمان و مکان مناسب انجام گیرد. اما باید هوشیار و آماده باشید. حتی اگر اگر زمان و مکان مناسب باشد، باز هم  اگر به لحظه توجه نکنید، اگر با بی کفایتی عمل کنید، یا اگر خود را با شک و تردید و افکار ثانویه ضعیف کنید ممکن است شانس خود را از دست بدهید.

وقتی که زندگی فرصتی را در اختیار شما قرار می دهد، باید آماده باشید تا آن را شکار کنید. نباید در آن لحظه شک و تردید شما را باز دارد. در موقعیت مناسب بودن بدون آگاهی بی مصرف است. اگر هر دو را داشته باشید، کمترین اشتباه را مرتکب خواهید شد.

مطالب مرتبط