۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
عظمت خدای درون – قسمت سوم

عظمت خدای درون – قسمت سوم

ادامه فصل دوم :
حضوری قدرتمند در درون تو وجود دارد…

هر بار که از آغوش او برمی گردی، آنقدر زیبا شده ای که زیبایی های همه عالم در برابر زیبایی تو سجده می کند. آن قدر ثروتمند شده ای که ثروت آسمان ها و زمین در برابر ثروت درون تو سجده می کنند. آن قدر ثروتمند شده ای که میتوانی با یک اشاره، تمام انسان های روی زمین را تولدی دوباره ببخشی. خداوند نهایت لذت پرستی و سرور و شادمانی است. تو هم وقتی حقیقتاً با خدا هستی، به حالت خلسه ای بسیار لذّت بخش و شادمانی غیرقابل وصف می رسی. منبع حسن و جمال و زیبایی تو از خدا نشات می گیرد.کانون حیات و هستی و سرزندگی از خدای درونت است.دریای عشق و مهر و الهام، و سرچشمه خوبی و نیکی و لطف ،همه فقط از خدای درونت است. پس روی به سوی او آور و در زیر سایه او زندگی کن. در کنار او آزاد و قدرتمند و آرام هستی. دست قدرتمند خدا در میان دو دستت است.

دو دستت را روی هم بگذار و به هم فشار بده. دست فراکیهانی او، هر دستی را بخواهی، وارد زندگی ات می کند و هر دستی را بخواهی، از زندگی ات بیرون می برد. این دست، قدرت آن را دارد که با اشاره ناخنش زمین را از نو، به دلخواه تو بچیند. این دست، قدرت آن را دارد که سیر تاریخ کره زمین را به دلخواه تو جهت دهد.و خداوند است که هر کاری را که بخواهی، برایت به اتمام می رساند. همسفری خدا در زندگی، اوج تجربه لذت است. (بی نیاز) دوست توانا و مهربان و خوش نیت من، خدای تو آنقدر عظیم است که تو کوچکترین نیازی به بنده خدا نداری. تمام انسان ها به خالق آسمان ها و زمین احتیاج دارند و تو هم به جز به خدا، برای درنور دیدن کوه های عظیم خوشبختی، برای فتح قله های سعادت ، برای شنا در دریای پرخروش زندگی و لذّت بردن و شادمانی کردن، به هیچ چیز و هیچ کسی احتیاج نداری. برای خوشحال بودن، برای خوشبخت بودن، برای شادمانه زیستن و همواره سرشار از آرامش و اطمینان بودت، خدا کافی ست.

خداوند تو را برای همه خوشی ها و توفیقات و ثروت های عظیم، کفایت می کند. وقتی نیروی خدای تو،از نیروی تمام رهبرانی که تاکنون زیسته اند، از نیروی ثروتمندترین انسان هایی که تاکنون زیسته اند و از نیروی قدرتمندترین انسان هایی که تاکنون زیسته اند، بسیار عظیم تر است، تو چه نیازی به کسی داری؟ نیروی خدا که همواره موافق تو و در جهت پشتیبانی توست، همواره در درونت است. هر چه بیشتر به قوانین روح عمل کنی، این نیروی افسانه ای روحت عظیم تر می شود. تو از تمامی انسان های روی زمین، از تمامی نزدیکانت، از تمامی خویشاوندانت، از تمامی سیاستمداران جهان، از تمامی کسانی که به تو خدمتی را ارائه می دهند، و از تمامی انسان های قدرتمند بی نیاز بی نیاز هستی. وجود آن ها، هدیه خدا به توست. پس با خضوع کامل از خدای قادرت به خاطر هدایای بی شمارش تشکر کن و به انسان هایی که در سر راهت قرار می گیرند، محبت و کمک و خدمت کن.

این فقط خدای قادر و فرمانروای کائنات است که آن ها را برای تو فرستاده و هم چنین تمامی نعمات زندگی ات، فقط فقط از سوی اوست. تو حتی به فرشتگان هم نیازی نداری. آن ها همواره به خواست خدای یکتا و به اطاعت از نیروی درون تو، موظف به کمک و یاری تو هستند. بزرگترین گنج دنیا، بی نیازی و روی آوردن به سمت خداست . اولین قدم برای گشودن در رحمت و ثروت پایدار و ابدی، بی نیازی است. تو آن قدر در کنار خدا قدرتمندی، که به هیچ مدرکی، به هیچ نتیجه خاصی یا به حتی پول احتیاج نداری. وقتی با خدا هستی.، قدرت بی کرانه ی او در اختیار توست. تو از هر چیزی بی نیازی و آزادی. تو در کنار خدا آنقدر قدرتمندی که فقط به چیزی بگویی موجود شو، آن موجود خواهد شد. تو در کنار خدا، از تمامی دنیا بسیار بزرگتری.

هنگامی که احساس کنی تمامی جهان و تمامی کهکشان ها و هر آنچه در آن هست، چقدر در برابر خدای درون کوچک و خرد است، به خواست خدا تمامی عالم، زانو زنان به خدمت تو درمی آید و در زیر پاهای تو قرار می گیرد. زندگی در کنار خدا در هر ثانیه در حال تغییر و نو شدن است. زندگی در کنار خدا، هر ثانیه سبزتر و زیباتر و جدیدتر و تازه تر می شود. هنگامی که دست در دست خدا زندگی می کنی، هر لحظه دوباره متولد می شوی. شادمانی و عظمت رابطه ات با خدایت را احساس کن. این، زیبایی زیستن در کنار خداست. خدا سراسر، رقص و و خنده و تفریح است، خدا سراسر آواز و شوخی و شادی است. آواز خدا در درون تو با شور و وجدی عارفانه و رقصی عاشقانه، با موسیقی طراوت و تازگی، و با نیایشی مقدس و پاک غوغا افکنده است. عشق و بخشش خدا به تو، در تمام لحظات و ساعات زندگی ات جاری است. عشق و مهربانی خداوند بزرگ به تو، در تمام کارهایت و در تمام اتفاقات زندگی ات روان و پایدار است. عشق خدا به تو، در همه موفقیت ها و دستاوردهایت، واضح و آشکار است. همه عالم و آدم عشق عمیق و ژرف خدا به توست.

این عشق خدا به توست که به شکل عالم و آفریدگان می بینی. خدا تو را خلق کرد و تمام عالم هستی را در وجود بی کران تو غرق کرد. عزت و کرامت و افتخار تو نزد خدا تا ابد محفوظ است. خدا از درون وجود تو، در آیینه های پاک وشفاف درونت، غرق نگاه به وجود زیبای خود و لذتی عمیق از مشاهده خود است. چهره مهربان و رحیم خدا هر بار که در آیینه به خودت نگاه می کنی، در صورت خودت حاضر است. خدا در درون وجودت، با خودش عشق بازی می کند. او ، در تو، خود را ستایش می کند. او در آیینه تو نگاه می کند و مست وجود بی کران و عظیم و بی بدیل خود است. ما اقیانوس بی کران خداوند را می ستاییم، یعنی خدا در ما خود را می ستاید. خدا اکنون در تو و از درون تو، به عشق ورزی، به شفادهی، به معجزه گری، به قدرت بخشیدن به انسان ها و به سعادتمند کردن انسان ها مشغول است.از درون تو، سلامت، ثروت، سعادت، خنده، خوشبختی خدا و صلح و صفای بی کران خدا در دنیا راه می افتد.

همه شفا، قدرت، شادکامی و خیر وروزی خدا در باطن توست. خدا از درون تو، هم اکنون اراده کرده که به تو هدیه سعادت، سلامت و ثروت دنیا را ببخشد و تو را غرقه در تفاهم الهی و آرامش و سکون و هماهنگی کند.خدا اراده کرده راز را بر تو فاش کند. پروردگار بدون دلیل و علت و به هر بهانه یی، عاشقانه و با محبتی عظیم، نعمت و ثروت و روزی اش را بی قید و شرط بر سر انسان ها می بارد. فقط چون عاشقی واقعی و بی چشمداشت است. باران لطف و عشق و محبت و دوستی خدا از ازل به رویت باریدن گرفته و تا ابد خواهد بارید. خدا نزدیک ترین دوست مهربان و عزیزترین همدم و یاور حقیقی و همدل توست. او با تمام وجودش می خواهد که تو تمام چیزهایی را که می خواهی، در اختیار داشته باشی و هر روز ثروتمند تر و توانگر تر شوی، و تفریح ، بازیگوشی ، خنده و شادمانی، کار ثانیه به ثانیه تو باشد. خدا از تو توقع شادکام بودن، خوشبخت بودن، پیروز بودن و همیشه خوشحال و خنده رو بودنت را دارد.

او تو را در برابر شادمانی ها و نیکویی ها و خوشبختی ها و ثروت ها وسلامتی ها و برکات و بهروزی ها و شادکامی ها کاملاً بی دفاع کرده و با باران عشق الهی و نیروها و قدرتهای عجیب و سحر آمیز خیس خیست می کند.این توئی که هر ثانیه انتخاب می کنی این همه لطف و مهربانی را بپذیری یا نپذیری.این توئی که هر ثانیه تصمیم می گیری مانند روح عظیمت زندگی کنی یا نکنی.تمامی راز در این است:آیا می خواهی قوانین روحت را رعایت کنی و به معجزه االله متصل شوی؟ همان خدایی که تو را بر تمام عالم برتری داده تمام عالم و آدم را بخشیده است و به عالم عشق می ورزد. او مهربان ترین مهربانان و بخشنده ترین عفو کنندگان و عاشق ترین دوستدار تمامی مردم دنیاست. یوسف با عشق ورزی به حاکمیت مصر رسید. محمد با عشق ورزی به حاکمیت دنیای اسلام رسید و تو هم به کل عالم عشق بورز تا خدا تو را به حاکمیت دنیا برساند. خدا بسیار بسیار عاشق تر از آنی است که فکر می کنی.

او بسیار بخشنده تر از آنی است که خیال می کنی. او بسیار بسیار مهربان تر از آن است که تصورش را می کنی. او تمام مهربانی ها و عشق عالم را یکجا بر سر تمام آفریده هایش می بارد .خدا در برابر اشتباهات انسان ها، فقط عشق می ورزد و آن ها را دوباره و دوباره راهنمایی می کند. و آن قدر به عشق ورزیدن و راهنمایی ادامه می دهد تا به راه درست و الهی مبدا وجودشان هدایت شوند. او در تمام لحظات در حال راهنمایی تمام بنده هایش به راه نعمت و برکت است و با شادی بندگانش مسرور و شادمان می شود. او با مهربانی و عشقش در درون توست و از درون تو، این همه مهربانی و عطوفت و لطف بی کران خدایی اش را به بنده هایش ارزانی می کند. خدا در هر لحظه و هر ثانیه به بخشش آدمیان مشغول است . خدا حتی هنگامی که به سوی او برگردی، اشتباهات تو را به سکوی پرتاب به اوج موفقیت ها تبدیل می کند. بخشش خدا را که در درون تو اتفاق می افتد، و از اعماق وجودت از عشق لبریزت می کند احساس کن و لذت ببر.

لطف خدا همراه تمامی گیتی است. لطف خدا از درون تو، گونه های گیتی را نوازش می کند. ثانیه به ثانیه، امید پیروزی و رستگاری و فرج و گشایش و معجزه است. چون او ثانیه به ثانیه هست.. همه جا… و تو ثانیه به ثانیه این فرصت را داری که او را انتخاب کنی… خدا دستش را پشت کتف تو قرار داده و بازویت را با گرمی و عشق می فشارد و تو را راه می برد. این نیروی بی کران که در درونت احساس می کنی، از دست اوست که در تماس ابدی با تو به تو منتقل می شود. ناز خدا را بکش. او در تمام حالات در حال عشق ورزی با تو است. تو هم در تمام حالات با او عشق ورزی کن و ستایشش کن. مدحش کن. تشکر کن. عشقت را به سمت او جاری کن. ببوسش. سجده کن و در برابر عظمتش که آن را به تو بخشیده، زانو بزن و تسلیم باش. به خاطر خطاهایت معذرت بخواه و در آغوشش بگیر . با او حرف بزن. حرفهایش را که از درونت می شنوی، با جان و دل بپذیر و اطلاعت کن. در نهایت رهایی و تسلیم از او فرمان برداری کن. چه لذت عمیقی دارد.

همواره بدان خدا مثل کوه پشتت ایستاده، و همواره نیازهایت را با اشاره ای بر طرف می گرداند. زمین جایگاه پر نعمت خداست که می چرخد و می گردد…به دستور خدا فقط …. برای تو. زندگی در کنار االله خیلی خیلی آسان است. او از رگ گردن به تو نزدیک تر است. او در درون وجودت است. او در قلب توست. نفس های خداست که در ریه های تو جریان دارد. خدا در تک تک ثانیه ها، در هر قدمت در کنار تو حضور دارد. او در زمینی که پایت را بر رویش می گذاری، در درختی که از کنارش می گذری، در میان شاخه های درختان حضو دارد. خدا را در ابرها و در مه پیرامونت و در باد و در رنگین کمان ببین. خدا در میان چمن و بوته های کنار توست. او هر جا که قدم می گذاری، در پشت شانه های توست. در هر جا که هستی، دستش میان موهای توست و نوازشت می کند. او در حال سخن گفتن با تو است. او در رگ های تو جاری است. همیشه پشتت به حمایت و قدرت او گرم است.او قدرت هایش را به تو داده است.

صدای پایش را در هر بار تپش قلب پاکت می شنوی؟ صدای آواز زیبایش را در هر بار نفس کشیدنت می شنوی؟ انرژی او را در حرکت دست و پایت حس می کنی؟ صدای تو، صدای پروردگار است. زبان تو، زبان خداست. با او حرف بزن. همین حالا سرت را بر روی دستانش بگذار و آرام و آسوده در عظمت و بزرگی اش غرق شو. با صدای بلند نیایش کن.او به داشتن تو افتخار می کند. او از هر لحظه دیدن تو غرق لذّت و سرور می شود. او همین جاست. او با چشمان دخترکی کم سن که سر چهارراه گل می فروشد، به تو نگاه می کند. به او نگاه کن. او بارها از میان چشمان پیرمردی نابینا تو را نظاره کرده است. او بارها با چشمان تو به عزیزان خود نگاه کرده است. او بارها با دستان تو به عزیزان خود کمک کرده است.

او بارها با لبان تو خندیده و شادمانی را به عزیزانش هدیه داده است. دست پر قدرت و سحرآمیز او را بگیر. او تو را به جایی خواهد برد که لیاقتت است. دنیا با تمام بزرگی اش برای انسانی الهی با این جلال و شکوه و عظمت کوچک است. تو لیاقتت خیلی بیشتر از این دنیاست. تو لیاقتت فقط خدای عظیم است. خود خدا. زندگی تو الهام دیگران است .تو خودت آرزوی تمام آرمان های الهی و هدف همه انگیزه ها هستی

مطالب مرتبط