۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
پرسشھای نیرو بخش

پرسشھای نیرو بخش

پرسشھای نیرو بخش
یک برنامه روزانه شبیه مراسم دعا یا عبادت برای خود در نظر بگیرید. سعی کنید ھر روز دو یا سه پاسخ به ھر یک از پرسشھای زیر بدھید و از نوری که در وجودتان ایجاد می شود لذت ببرید.
پرسشھای نیرو بخش صبحگاھی :

۱٫ در حال حاضر در زندگی من چه چیزی باعث خوشحالی است؟ چه چیزی مرا راضی می کند؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟

۲٫ در حال حاضر چه چیزی در زندگی من مایه شور و ھیجان است؟ کدام جنبه آن مرا به ھیجان می آورد؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟

۳٫ در حال حاضر در زندگی خود به چه چیزی افتخار می کنم؟ چه جنبه ای از آن مایه افتخار است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟

۴٫ در حال حاضر در زندگی خود نسبت به چه چیزی شکر گزارم؟

۵٫ در حال حاضر در زندگی خود از چه چیزی لذت می برم؟ کدام جنبه آن لذت بخش است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟

۶٫ در حال حاضر در زندگی خود به چه چیزی پابندم؟ کدام جنبه آن مرا متعھد می سازد؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟

۷٫ چه کسی را دوست دارم؟ چه کسی مرا دوست دارد؟ چه چیزی عشق آفرین است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟

اگر پاسخ دادن به این سؤالات برایتان دشوار است تغییر کوچکی در جمله بندی آنھا بدھید.مثلاٌ به جای در حال حاضرچه چیزی بیش از ھمه موجب رضایت و خوشبختی من است؟ می توانید بپرسید اگر بخواھم از چیزی در زندگی خود راضی باشم، آن چیز کدام است؟

برای تکمیل پرسشھای نیرو بخش صبحگاھی، سه پرسش نیرو بخش شامگاھی را نیز پیشنھاد می کنیم، تابتوانیم وقایع روز گذشته را به کمک آنھا مجسم و ارزیابی کنید. شما که در طول روز پرسشھای ثمربخشی از خود کرده اید خوب است باطرح پرسشھای شامگاھی روحیه بگیرید و آنگاه به بستر بروید.
پرسشھای نیروبخش شامگاھی :

۱٫ امروز چه چیزھایی را بخشیده ام؟ چه کمکھایی به دیگران کرده ام.

۲٫ امروز چه چیزھایی یاد گرفته ام؟ چه مھارتھاو امتیازات تازه ای کسب کرده ام؟

۳٫ امروز تا چه حد کیفیت زندگی خود را بالا برده ام؟ چگونه می توانم ذخیره امروز را سرمایه فردای خودسازم؟

تنھا چیزی که نیروی پرسش را محدود می سازد عقاید ما درباره امور ممکن و غیر ممکن است.یکی از اعتقادات اساسی که تاثیر مثبتی بر سرنوشت می تواند داشته باشد این است که اگر من به پرسیدن ادامه دھم مسلماٌ پاسخ لازم را خواھم گرفت. پاسخی که خود می دهید ھمیشه کافی ھست.فقط کافی است سؤال صحیحی را مطرح کنیم.

مطالب مرتبط