۰۴ فروردین ۱۳۹۷

  • کلیپ های موفقیت
  • کانال تلگرام
شروعی دوباره برای آزادی مالی

شروعی دوباره برای آزادی مالی

شروعی دوباره برای آزادی مالی
Coming together is a beginning

جمع شدن آغاز راه است

Keeping together is progress

با هم ماندن پیشرفت است

Working together is success

با هم کار کردن موفقیت است

We work together

با هم کار می کنیم

We change the world

ما دنیا را دگرگون می کنیم

Invite your friends

دوستانتان را دعوت کنید

Introduce this business

این تجارت را معرفی کنید

Follow them to attain this opportunity

آنها را برای بدست آوردن این فرصت پیگیری کنید

Help the decide for investing in their future

به آنها برای تصمیم سرمایه گذاری روی آینده شان کمک کنید

Train them how to build the future

آنها را برای ساخت آینده آموزش دهید

Enjoy time and financial freedom together

با هم از آزادی مالی و زمانی لذت ببرید

مطالب مرتبط